Share |
Хүнд даацын ачааны тэрэг болон автобус

R150II

R157
R150II

R157

M729
R164

R168

R180
R184 R150II

R157
R150II

G611
R150II

G611

M729
R164

R168

R180

M748

R187
R184 R192

G610

G611
R187

G580II
R187

G580II
R187

M748

R187

G580II
M840

M857
M840

M857

L301

L355

L317OW: Outline White Lettering on Side Wall B: Black Lettering on Side Wall
RB: Raised Black Lettering on Side Wall TT: Tube Type
RW: Raised White Lettering on Side Wall TL: Tubeless Type
LW: Line White
Share |